دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 387
تاریخ انتشار : 1392/06/20

انسان می‌تواند خلیفة الله شود یا مظهر شیطان گردد

نور و ظلمت زشـت و زیبا نیک و بد
 
تلخـی و شیـرینـی و مقبــول و ردّ
آنکــه در دم عـالمــی ویـــران کنـد
 
ایـن جهــان را آنکــه آبــادان کنـد
نیـک بنگــر جــز تو نَـبوَد هیـچ کس
 
عامــر و هــادِم تـو می‌باشــی و بـس
آنکــه شیطــان می‌پـرستــد آن تو ای
 
خودپرستی، زیـن سبب شیطان تو ای
استـعـــانـت جویــی از رب العـبـــاد
 
لیک نفــس تـــو بـُـــوَد ام الفَســـاد
تو گمـان داری که شیطان بر در است
 
غافـلـی کــان دائمــاً انـدر بــر است
حیـف باشـد کــه شــوی شـر الدّواب
 
مستـحــق لعنـت و قهـــر و عـــذاب
مـی‌تـــوانــی مظهــر رحمــان شــوی
 
نخبــه ‌انـــدر عالـم امکــان شــــوی
مصـــدر خیـرات و احسـان و هــوی
 
مظهـــر اسمـــاء حسنــای خـــــدا
ارسال نظر
*