دفتر نشر آثار علامه حکیم سید محمد جواد موسوی غروی

کد : 285
تاریخ انتشار : 1392/06/04

ابرها خورشید را دزدیده‌اند

آسـمـــان را از فـضـــا دزدیــده‌انــــد
 
ابــرهــــا خـورشـیــــد را دزدیــده‌انـــد
کـــاه را از کـهـــربــــا دزدیــده‌انــــد
 
نیـســت پیــــدا مـــاه دیگـــر از کنـــان
عـقــــل را از کـلـه‌هـــا دزدیــده‌انــــد
 
در عـــروج صـنـعــت و قــــرن اتــــــم
اسـتـجـــابـت از دعــــا دزدیــده‌انــــد
 
بـس‌کـه رایــج گشتـــه نیـرنگ و دروغ
خـاصــیــت را از دوا دزدیــده‌انــــد
 
بـس‌ که بـی‌دردی‌ فراوان ‌گشتـــه ‌اسـت
بـیضـــه از مـــرغ هــــوا دزدیــده‌انــــد
 
زرده را از تـخـــم ســرقـت کــرده‌انــد
شـیــوه از صـدق و صفــا دزدیــده‌انــــد
 
قـــول‌هــای بـی‌عمـــل رایـــج شــــده
حــق مـــــا را اغـنـیـــــا دزدیــده‌انــــد
 
فـقـر از ســوی خــدا تقـدیـــر نـیـسـت
عــده‌یــی یـک‌ لا قبـــــا دزدیــده‌انــــد
 
امـتـیـــاز خـرســــواری را ز خـلــــق
زهــــد را اهـــل ریـــــــا دزدیــده‌انــــد
 
دیـــن شـــده ابـــزار دنیــــادوستــــان
قـشــــر روحــانــی نـمــا دزدیــده‌انــــد
 
ای مـحـمـــد دیـــن اســــلام تــــو را
مـعـنـی‌اش را از خـــــدا دزدیــده‌انــــد
 
آنـچــه گشـتــــه وحـی از ســوی خدا
ایــن شعـائـــر از کجــــا دزدیــده‌انــــد
 
مـن نمـی‌دانـــم کــه ایـــن وهـابیـــون
ز ابـتـــــدا تـــا انـتـهـــــا دزدیــده‌انــــد
 
مـعـنــی آیـات قـــــرآن تــــــو را
از ســــرودت مـحـتــــوا دزدیــده‌انــــد
 
ای جــلال الـدیـــن رومـی مـولــوی
از نــفیــــر نــی ، نـــــوا دزدیــده‌انــــد
 
«بشنـو از ‌نـی‌ چـون ‌حکایـت می‌کنـد»
آدمـیـــت را ز مــــــا دزدیــده‌انــــد
 
ســر بــر آر از خاک سعـدی و ببـیــن
چــون ز میمــون ایـن ادا دزدیــده‌انــــد
 
پـــر نمـــوده جــای انســـان را ربــات
چــون مـقـلـــــد پــابـپـــا دزدیــده‌انــــد
 
دیـده‌ای رفتـــار مـیـمـــــون را اگــر
چــون کـه عیـــار از طـلا دزدیــده‌انــــد
 
جـــای زر ، ‌ زرگــــر مـطـلا مـی‌دهــد
چــون اثـــــر از کیمیــــا دزدیــده‌انــــد
 
شــد طـلا مفـرغ ز تــرس گـزمـه‌هــا
اُشـتـُلـُـــم را از صـــــدا دزدیــده‌انــــد
 
بـس‌که زنـدان شـد نفـس در سینــه‌هــا
حـرمـت از پــول ربــــا دزدیــده‌انــــد
 
رشــوه جــای هدیـه رایـج گشته است
کاســـه کشکـول از گــدا دزدیــده‌انــــد
 
بـهـــر اخـاذی بــه هــر عنــوان و نـــام
گـریــــه را از کــربــــلا دزدیــده‌انــــد
 
در پــی پــرکـــردن جـیـب و شـکـم
ابــرهـــــا خـورشیـــــد را دزدیــده‌انــــد
 
مـی‌نـتـابــــد از افــق نــــور امـیـــد
ارسال نظر
*